UŽIVATELŮV PRŮVODCE PO SÍTI A NETIKETA1

Autor: Arlene H. Rinaldi Academic/Institutional Support Services Florida Atlantic University July, 1994

Velice volný překlad: Bohumila VeseláOriginální text je dostupný na: ftp://ftp.lib.berkeley.edu/pub/net.training/FAU/netiquette.txt

PŘEDMLUVA


Sepsání tohoto průvodce bylo motivováno potřebou vytvořit doporučení pro veškeré protokoly Internetu, aby bylo zaručeno, že si uživatelé z Floridské atlantické university2 uvědomí jak možnosti a dostupné zdroje Internetu, tak i způsoby přístupu nebo předávání informací prostřednictvím Internetu (Netu3). Předpokládám, že čtenář je obeznámen s pojmy a protokoly, na něž jsou tomto dokumentu uvedeny odkazy. Tento dokument je možné kopírovat či distribuovat buď v plném znění nebo i po částech, ovšem pouze v případě, že bude zároveň uveden též odkaz na originální zdroj tohoto dokumentu.

Své připomínky, návrhy a požadavky na opravy zasílejte, prosím, elektronickou poštou na adresu: RINALDI@ACC.FAU.EDU.

Máte-li nějaké poznámky k překladu, použijte, prosím, e-mailovou adresu: bohunka@jmu.vse.cz.


PODĚKOVÁNÍ


Mnoho z toho, co budete číst v tomto průvodci vzniklo na základě připomínek a návrhů v LISTSERVu NETTRAIN@UBVM (formálně NET-TRAIN) a na mnoha dalších místech v Síti.

Zvláštní poděkování patří Wesu Morganovi z Engineering Computing Center University v Kentucky za jeho rady a doporučení.

Děkuji Petu Hoylemu,William & Mary; Timothymu A. Torresovi, San Jose State University; Paulu Briansovi, Washington State University; Paulu F. Lambertovi, Bentley College; Philipovi M. Howardovi, Saint Mary's University; Gordonu Swanovi, Florida Atlantic University; Pauline Kartrude, Florida Atlantic University; Beth Taney, Penn State; Debbie Shaffer, Penn State and USDA-CIT; Henrymu DeVries, Cornell; Jimovi Millesovi, SLU Law Library; Martinu Raishovi, State University of New York at Binghamton; Stevu Cislerovi, Apple Corporation; Tomovi Zillnerovi, Wisconsin Interlibrary Services; Tomovi Goodrichovi, Stanford University; Jimovi Gerlandovi, State University of NY at Buffalo; Rosovi Leibenspergerovi, Cornell; Paulovi Whiteovi, Northern Michigan University; Marilyn S. Webbové, Penn Stateove, Judith Hopkinsove, State University of NY at Buffalo, Rosovi McCarthyovi.

Pozn. překl.: Přeložený dokument prošel pečlivou korekturou Luďka Vašty, za což mu tímto upřímně děkuji.

ÚVOD


Pro každého uživatele počítačové sítě je nezbytné, aby si uvědomil svoji odpovědnost v přístupu k rozsáhlým službám, místům, systémům i lidem. Uživatel je zodpovědný za veškeré své skutky, které učiní při využívání síťových služeb.

„Internet“, „Net“ nebo též „Síť“ není jedna počítačová síť; jsou to tisíce samostatných sítí, které se rozhodly spolupracovat při přenosu dat. Data přenášená prostřednictvím Internetu mohou běžně procházet několika různými počítačovými sítěmi, než dojdou na místo svého určení. Proto si uživatelé, kteří se podílejí na využívání tohoto mezinárodního sousítí, musí být i vědomi zatížení dalších participujících sítí.

Jako uživatel jedné počítačové sítě můžeš mít povolen přístup i do dalších sítí (a/nebo mít počítačové systémy připojené do těchto sítí). Každá počítačová síť nebo systém má vlastní nastavení, metody a procedury. Činnosti, které jsou běžně povoleny v jedné síti/systému mohou být kontrolovány nebo případně i zakázány v síti jiné. Za dodržování pravidel a zvyklostí v těchto dalších sítích/systémech je vždy odpovědný uživatel. Pamatuj si: skutečnost, že uživatel *může* provádět určité činnosti ještě neznamená, že by je také provádět *měl*.

Používání počítačové sítě je výsada, ne právo, a může být dočasně zrušena kdykoliv z důvodu nevhodného chování v síti. Toto chování může zahrnovat např. umístění nezákonných informací v systému, používání hanlivých nebo jinak nežádoucích výrazů ve veřejných nebo soukromých zprávách, rozesílání zpráv, které by pravděpodobně mohly vést ke škodám v příjemcově práci nebo ke škodám v systémech, zasílání „řetězových dopisů“ nebo posílání zpráv skupinám či jednotlivcům a další způsoby používání sítě, které mohou způsobit zahlcení sítí nebo mají jiné negativní důsledky pro práci druhých.

Opakované zneužívání počítačové sítě může skončit i trestním řízením před soudem.

ELEKTRONICKÁ POŠTA A SOUBORY - ODPOVĚDNOST UŽIVATELE


Každý uživatel je zodpovědný za obsah a údržbu své schránky na elektronickou poštu, a proto je velice žádoucí abys:

Povinnosti uživatele týkající se vyhrazeného diskového prostoru na serveru:

TELNETANONYMNÍ FTP4


ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

(Email, LISTSERV, Mailing lists, Usenet)


IMHO = in my humble/honest opinion - dle mého skromného mínění
FYI = for your information - na vědomí, pro vaši informaci
BTW = by the way - mimochodem
Flame = antagonistic criticism - oheň, ohnivá válka10, nepřátelská kritika
:-) = happy face for humor - šťastný obličej, úsměv

LISTSERVy/MAILING LISTy/DISKUSNÍ SKUPINY


Některé diskusní skupiny mají poměrně málo příspěvků, jiné mohou tvoji schránku na elektronickou poštu zahltit několika stovkami zpráv denně. Řada zpráv, přicházejících z různých adresně či neadresně šířených diskusních skupin potřebuje rozsáhlý systém procesů, který umožní spojit dohromady cenné zdroje. Počet přihlášených diskusních skupin udržuj na nezbytném minimu, zapiš si jen ta témata, které mají pro tebe důležitý význam, nepřekračuj kvótu přiděleného místa na síťovém disku.

LISTSERV GROUPS - LISTSERV@ adresa_administrativního_serveru
MAILING LISTS - název_skupiny-REQUEST@adresa_administrativního_serveru
název_skupiny-OWNER@adresa_administrativního_serveru

Pro Mailing Listy nebo LISTSERVové skupiny je při zaabonování či odabonování nutné uvést v těle elektronického dopisu zprávu obsahující:

SUBSCRIBE název_skupiny tvé_křestní_jméno tvé_příjmení (pro přidání do abonentního seznamu)
UNSUBSCRIBE název_skupiny (pro zrušení abonace)

DESATERO PŘIKÁZÁNÍ POČÍTAČOVÉ ETIKY

převzato z The Computer Ethics Institute


  1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného.
  2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí.
  3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí.
  4. Nepoužiješ počítače ke krádeži.
  5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví.
  6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a).
  7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí.
  8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného.
  9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil(a).
  10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.1Pozn. překl.: Půvabné slůvko NETIKETA vzniklo složením dvou slov: NET - síť a ETIQUETTE - etiketa. Velice klopotným způsobem by se tedy originál - NETIQUETTE dal přeložit jako etiketa při používání počítačové sítě, což jek bystrý čtenář snadno nahlédne, zní zcela nemožně. Proto jsem se v tomto materiálu zcela svévolně :-) rozhodla toto slovo příliš nepřekládat.
Etiketa - pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklostí a norem chování.


2Pozn. překl.: Ale konec konců nejen uživatelé z Floridské univerzity.


3Net - angl. síť, resp. počítačová síť.


4FTP - File Transfer Protocol - protokol pro přenos souborů.


5Křik je považován za velmi drsný způsob vyjadřování. Používej ho, pokud jsi opravdu velmi rozloben(a) nebo chceš zdůraznit své velmi nekompromisní stanovisko.


6Forward - předání poštovní zásilky na další adresu (adresy).


7Analogií copyrightu je v našich pdmínkách autorské právo.


8Akronym - zkratkové slovo složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov.


9Emotikon - tříznakový symbol ASCII znaků, který vyjadřuje náladu pisatele. Např.: :-( ... smutek.


10Ohnivá válka - často vzniká ze zcela malicherných důvodů nebo na základě nedorozumění. Jedná se o nepřátelskou útočnou kritiku, která se může dotknout prakticky všech lidí na síti, což vede k tomu, že se velice snadno může situace vymknout původci z rukou; do války se zapojí množství lidí, kteří zaplaví síť spoustou neužitečných informací, zpráv, poznámek, ... Plýtvá se počítačovými zdroji, poškozují se vztahy mezi diskutujícími. Jde o vysloveně nežádoucí aktivitu na Síti.